โคราชการบัญชี ยินดีต้อนรับ

เราเป็นสำนักงานบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้บริการแบบครบวงจร
สอบถามรายละเอียดได้ที่เลขหมาย 08-1547-5993 หรือ แอด LINE ID : 0905204404 / LINE@ : @vxv1057k

QR Code LINE Name : Pairat P. (โคราชการบัญชี) หรือ คลิ๊กปุ่ม "เพิ่มเพื่อน" สำหรับ LINE@ ด้านล่าง
เพิ่มเพื่อน

1 ตุลาคม 2561 ภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็น 9%

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ.2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 102 ก. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สรุปได้ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราร้อยละ 7 ออกไปอีก 1 ปี และจะเรียกเก็บในอัตรา ร้อยละ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

Download เอกสารได้ที่นี่
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc646.pdf

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๑๕)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๑๕) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Download เอกสารที่นี่

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgvat215...

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๑๖)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๑๖)
เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
Download เอกสารที่นี่

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgvat216...

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖)
Download เอกสารที่นี่

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgw6.pdf

กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

"กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ การชำระภาษี และการนำส่งภาษีทุกประเภทแบบ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด [สำหรับการยื่นแบบระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 31 มกราคม 2562] "

เช่น
- ภ.ง.ด.1/2/3/53/54/ภ.พ.36 กำหนดให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษี ณ สนง.สรรพากรภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน ซึ่งหากท่านประสงค์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 8 วันจากกำหนดเดิม เป็นวันที่ 15 ของทุกเดือน

ลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

ลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
โอนเพื่อชำระค่าหุ้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนจัดตั้งช่วงวันที่
10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(สำหรับการโอนระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

รายการย่องบการเงินตามกฎหมายการบัญชี

รายการย่องบการเงินตามกฎหมายการบัญชี สำหรับรอบบัญชี เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ประกาศแล้ว
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/267/12.PDF

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่!

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่!
สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ New Startup

มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ New Startup จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบระยะเวลาบัญชีได้อย่างไร

หน้า

Subscribe to โคราชการบัญชี ตั้งค่า RSS