ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เริ่มปีภาษี 2560

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียดคลิก http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news15_2559.pdf