มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ New Startup

มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ New Startup จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบระยะเวลาบัญชีได้อย่างไร