โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่!

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่!
สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป