รายการย่องบการเงินตามกฎหมายการบัญชี

รายการย่องบการเงินตามกฎหมายการบัญชี สำหรับรอบบัญชี เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ประกาศแล้ว
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/267/12.PDF