ลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

ลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
โอนเพื่อชำระค่าหุ้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนจัดตั้งช่วงวันที่
10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(สำหรับการโอนระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)