กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

"กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ การชำระภาษี และการนำส่งภาษีทุกประเภทแบบ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด [สำหรับการยื่นแบบระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 31 มกราคม 2562] "

เช่น
- ภ.ง.ด.1/2/3/53/54/ภ.พ.36 กำหนดให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษี ณ สนง.สรรพากรภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน ซึ่งหากท่านประสงค์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 8 วันจากกำหนดเดิม เป็นวันที่ 15 ของทุกเดือน

- ภ.พ.30 / ภ.ธ.40 กำหนดให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษี ณ สนง.สรรพากรภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ซึ่งหากท่านประสงค์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 8 วันจากกำหนดเดิม เป็นวันที่ 23 ของทุกเดือน

- ภ.ง.ด.90/91 กำหนดให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษี ณ สนง.สรรพากรภายในวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งหากท่านประสงค์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 8 วันจากกำหนดเดิม เป็นวันที่ 8 เมษายน

หมายเหตุ :: หากวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ตรงกับวันหยุดราชการ จะขยายกำหนดออกไปอีก 1 วันทำการ เช่น วันที่ 7/15/23 ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ กำหนดเวลาสิ้นสุดจะขยายเป็นวันจันทร์

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบปฏิทินภาษีอากรได้ที่
http://www.rd.go.th/publish/57186.0.html