อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ SMEs

มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ SMEs ได้ลด 2 รอบระยะเวลาบัญชี

ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เริ่มปีภาษี 2560

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียดคลิก http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news15_2559.pdf

การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในใบกำกับภาษี

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ทางกรมสรรพากรได้ชี้แจงว่า ถึงแม้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะไม่ยอมบอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ผู้ขายหรือผู้ให้บริการก็สามารถออกใบกำกับภาษีได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สรุปอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 577) พ.ศ.2557 (3 พ.ย. 57)

กรมสรรพากร

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๗๗)
พ.ศ. ๒๕๕๗
------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

"สรรพากร" รื้อรายการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา

"สรรพากร" รื้อรายการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา เริ่มใช้ปี′60 เล็งเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรแบบไม่จำกัดจำนวน จากเดิมให้แค่ 2 คน หนุนคนไทยมีลูกเพิ่มขึ้น พร้อมเพิ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวมากขึ้นจาก 6 หมื่นบาทต่อคน

ภาษีสำหรับ SMEs

เรื่องภาษีนับเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่สร้างความน่าหนักใจให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจบางท่านไม่น้อย ซึ่งรัฐก็ได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกัน จึงได้มีนโยบายปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อสนับสนุนให้ SMEs มีความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและจูงใจให้เกิดการลงทุน โดยได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 583) พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ SMEs ซึ่งในทางภาษีอากร หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จ

ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่า

ขณะนี้เป็นช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี สำหรับบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ หรือ สมาคมที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด. 55 พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ซื้อสินค้า +VAT 7%... หรือไม่เอา 'ใบกำกับภาษี' ดีกว่า?

ซื้อสินค้า +VAT 7%...
หรือไม่เอา 'ใบกำกับภาษี' ดีกว่า?
คำถามนี้...ฮิตที่สุดในหมู่พ่อค้า SMEs...เรียกว่า ร้อยละ 101% ก็ว่าได้ (แฮ่ๆ)

ปฐมเหตุ - เกิดจากสรรพากร (ต่างจังหวัด) มักนิยมเก็บภาษีโดยวิธีดูโหงวเฮ้ง (แทนการตรวจสอบบัญชี)
ทุติยเหตุ - เลยเป็นผลให้ เถ้าแก่ SMEs...ไม่คุ้น/ไม่เคย/ไม่รู้จักบัญน้ำ/บัญชี
ตติยเหตุ - ก็เลยเกิดคำถามตามที่จั่วหัว...คือระหว่างการซื้อสินค้า(มาขาย)นั้น...พ่อค้า(ผู้ซื้อ) ควรเอาบิล (+VAT 7%) หรือไม่เอา 'ใบกำกับภาษี'(ซื้อได้ในราคา 99 บาท)...อะไรจะคุ้มกว่ากัน!

กรมสรรพากรจัดอบรม ออกใบกำกับภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง

กรมสรรพากรเปิดให้สำรองที่นั่งเพิ่มเติม หัวข้อเรื่อง “ออกใบกำกับภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง” โดยเลื่อนการจัดสัมมนาเป็นวันพุธที่ 11 - วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. จำนวน 6 รอบ ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7

ไม่มีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่ง หรือสำรองที่นั่งไม่ทัน การสัมมนานี้ กรมสรรพากรจัดให้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ได้

นโยบายด้านภาษีของ คสช.

หน้า

Subscribe to โคราชการบัญชี ตั้งค่า RSS