บริการอื่นๆ (Others)

บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีที่กิจการมีรายได้เกิน 1,800,000 บาท/ปี หรือเป็นกิจการที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรด้วย โดยมีอัตราค่าบริการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 500 บาท
มีเอกสารที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 2 ชุด ดังนี้
1. สำเนาหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท
2. สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
3. สำเนาหนังสือสัญญาเช่า/หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ
4. สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ
5. แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบการ
6. ภาพถ่ายสถานที่ประกอบการ
7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
8. แบบ ภพ.01 และ ภพ.01.1
9. คำขอใช้บริการยื่นเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ภอ.01

บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง
1.
2.

บริการวางระบบบัญชี
1.
2.

บริการวางระบบ LAN/WAN และ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

1. การขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและโทรศัพท์พื้นฐาน

 • บริการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน พร้อมบริการอินเทอร์ฺเน็ตความเร็วสูง
 • บริการ ADSL ความเร็ว 10/1 Mbps พร้อมอุปกรณ์ Modem Router Wireless 4 Ports LAN
 • บริการ Fiber2U ความเร็ว 15/1 Mbps พร้อมอุปกรณ์ ONU Wireless 4 Ports LAN
 • กรณีสถานที่ติดตั้งอยู่นอกข่ายสาย แต่สามารถให้บริการในระบบไร้สายผ่าน Wi-Net ได้ และหรือ อยู่นอกข่ายสายแต่ต้องการติดตั้งพร้อมเลขหมาย สามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลใยแก้ว (Fiber2U) พร้อมใช้โทรศัพท์ผ่านสายใยแก้วได้เหมือนโทรศัพท์พื้นฐาน

  เอกสารประกอบคำขอใช้บริการ
  1. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน
  2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  3. คำขอใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

  2. การติดตัั้งระบบ LAN/WAN
  สำหรับท่านที่ต้องการวางระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน (LAN) หรือเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสำนักงาน (WAN) เข้าด้วยกัน เราสามารถให้คำแนะนำในการให้บริการและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัย พร้อมการติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยช่างผู้ชำนาญการ การออกแบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับกิจการ