การวางระบบเครือข่าย

การวางระบบเครื่อข่าย (Network)
1. ระบบ LAN
2. ระบบ WAN
3. ระบบ Internet

อัตราค่าบริการ