อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนทุนจดทะเบียน
กรณีกำหนดทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
(หากทุนจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน)

1. ค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ค่าบริการจัดทำเอกสารและการยื่นขอจดทะเบียน 3,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกอบด้วย
 • + ค่าจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 1,000 บาท (ทุนจดทะเบีัยนทุก 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
  + ค่าใบสำคัญห้างหุ้นส่วนจำกัด 100 บาท
  + ค่าหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 200 บาท
  + ค่ารับรองสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท ประมาณ 450 บาท
  + ค่ารับรองลายมือชื่อโดยทนายความ 1,000 บาท
  + ค่าอากรแสตมป์หนังสือมอบอำนาจ 30 บาท
  + ไม่รวมค่าบริการจัดทำตรายางและป้ายชื่อกิจการ

2. ค่าบริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

 • ค่าบริการจัดทำเอกสารและการยื่นขอจดทะเบียน 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกอบด้วย
 • + ค่าจดทะเบียนบริษัทจำกัด 5,000 บาท (ทุนจดทะเบีัยนทุก 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 500 บาท ขั้นต่ำ 5,000 บาท)
  + ค่าจดหนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาท (ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท ขั้นต่ำ 500 บาท)
  + ค่าใบสำคัญห้างหุ้นส่วนจำกัด 100 บาท
  + ค่าหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 200 บาท
  + ค่ารับรองสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท ประมาณ 450 บาท
  + ค่ารับรองลายมือชื่อโดยทนายความ 1,000 บาท
  + ค่าอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ 200 บาท
  + ค่าอากรแสตมป์ข้อบังคับบริษัท 200 บาท
  + ค่าอากรแสตมป์หนังสือมอบอำนาจ 30 บาท
  + ไม่รวมค่าบริการจัดทำตรายางและป้ายชื่อกิจการ

3. ค่าบริการเสริมอื่นๆ

 • ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 500 บาท
 • ค่าขึ้นทะเบียนนายจ้างครั้งแรก (สำนักงานประกันสังคม) 500 บาท

+++++ ขึ้นทะเบียนพร้อมลูกจ้างไม่เกิน 2 คน หากเกินคิดเพิ่มรายละ 200 บาท
+++++ และการขึ้น/ถอนทะเบียนลูกจ้างครั้งต่อไป (ถ้ามี) คิดรายละ 200 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท

ต้องการทราบรายละเอียดและใบเสนอราคา
แจ้งความต้องการได้ที่โทรศัพท์เลขหมาย : 0815475993
หรือ e-mail : pairat1963@gmail.com