VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1 ตุลาคม 2561 ภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็น 9%

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ.2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 102 ก. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สรุปได้ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราร้อยละ 7 ออกไปอีก 1 ปี และจะเรียกเก็บในอัตรา ร้อยละ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

Download เอกสารได้ที่นี่
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc646.pdf

Subscribe to RSS - VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม