นิติบุคคล

ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่า

ขณะนี้เป็นช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี สำหรับบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ หรือ สมาคมที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด. 55 พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

Subscribe to RSS - นิติบุคคล