ภาษี

ภาษีสำหรับ SMEs

เรื่องภาษีนับเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่สร้างความน่าหนักใจให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจบางท่านไม่น้อย ซึ่งรัฐก็ได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกัน จึงได้มีนโยบายปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อสนับสนุนให้ SMEs มีความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและจูงใจให้เกิดการลงทุน โดยได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 583) พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ SMEs ซึ่งในทางภาษีอากร หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จ

Subscribe to RSS - ภาษี