เกี่ยวกับเรา

โคราชการบัญชี ยินดีต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่าน
สำนักงานโคราชการบัญชี ให้บริการในด้าน :

 • บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน (DBD Registered)
 • การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัทจำกัด
  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า/ออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
  การจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
  การจดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา
  การจดทะเบียนยกเลิกกิจการ และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

 • บริการรับจัดทำบัญชีรายเดือน รายปี ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน (Accounting)
 • บริการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA) ตรวจสอบบัญชีงบการเงิน (CPA)
 • บริการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT)
 • บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง เข้าระบบกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน
 • บริการวางระบบบัญชี