แก้ไขห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมื่อได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนแล้วต่อมาต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ ได้แก่ ชื่อห้าง ดวงตรา วัตถุที่ประสงค์ ย้ายสำนักงานใหญ่ หรือตั้งหรือย้ายสำนักงานสาขา เปลี่ยนตัวผู้เป็นหุ้นส่วน เพิ่มทุน/ลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน เปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน เปลี่ยนจำพวกของหุ้นส่วน เปลี่่ยนหุ้นส่วนผู้จัดการ ข้อจำกัดอำนาจของหุ้นส่วนผุ้จัดการ และตราสำคัญของห้าง รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรแจ้งให้ประชนชนทราบ จะต้องได้รับความยินยอมหรือตกลงจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หรือตามที่มีข้อสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนกำหนดไว้ แล้วนำความยินยอมหรือตกลงไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ขอจดทะเบียน

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1 ทำความยินยอมหรือตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน
  • ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
  • ขั้นตอนที่ 3 การยื่นขอจดทะเบียน