ยกเลิกห้างหุ้นส่วน

เมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน ห้างนั้นจะยังคงตั้งอยู่เพื่อการชำระบัญชี การเลิกห้างกรณีอื่นนอกจากล้มละลาย ต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกห้างและชำระบัญชีของห้างให้เสร็จสิ้นไป เช่น การรวบรวมทรัพย์สิน ชำระหนี้ ชดใช้เงินทดรอง และค่าใช้จ่ายที่หุ้นส่วนผู้จัดการได้ออกไปในการดำเนินกิจการแทนห้าง หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนและเฉลี่ยเป็นกำไรในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว การฟ้องคดีเรียกหนี้สินที่ห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ชำระบัญชีเป็นหนี้อยู่นั้นจะต้องทำการฟ้องภายใน 2 ปี นับจากวันเสร็จสิ้นการชำระบัญชีั ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน ได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนต้องเข้าเป็นผู้ชำระบัญชีโดยผลของกฏหมาย ถ้าผู้ชำระบัญชีมีหลายคน
1. ผู้ชำระบัญชีทุกคนต้องกระทำการร่วมกันเว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้กำหนดอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นในเวลาตั้งผู้ชำระบัญชี
2. ยื่นขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนต่อนายทะเบียน
3. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
4. ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)

หมายเหตุ
การดำเนินการตามข้อ 2-4 ผู้ชำระบัญชีจะต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่หุ้นส่วนมีมติให้เลิกกิจการ

ข้อมูลที่ต้องใช้

  • วันที่เลิกห้างหุ้นส่วน
  • ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ชำระบัญชี
  • อำนาจผู้ชำระบัญชี
  • ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี