บริษัทจำกัด

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Company Limited)

มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดเตรียมชื่อบริษัทจำกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ประมาณ 1 – 3 รายชื่อ) เพื่อให้ทาง “โคราชการบัญชี” ตรวจสอบชื่อที่ท่านต้องการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า ชื่อของท่านซ้ำกับนิติบุคคลรายอื่นที่จดทะเบียนไปแล้วหรือไม่ หากชื่อที่ท่านต้องการไม่ซ้ำกับนิติบุคคลรายอื่น ให้ท่านส่งข้อมูลหรือสำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนท่านใดท่านหนึ่งให้เราดำเนินการลงทะเบียนเพื่อจองชื่อให้กับท่านต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 หรือ 2 วันในการที่กรมพัฒาธุรกิจการค้าจะได้พิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ
ในระหว่างรอ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาอนุมัติชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียน ให้ท่านดำเนินการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 2 – 10 เพื่อให้ทางเราใช้จัดทำเอกสารคำขอต่างๆ และนำไปดำเนินการจดทะเบียนให้กับท่านต่อไป โดยสามารถส่งเอกสารดังกล่าวให้กับเราได้ทาง Line หรือ e-mail หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ท่ี่เมนู ติดต่อเรา

2. กำหนดจำนวนทุนที่ต้องการจดทะเบียน ราคาต่อหุ้น และการเรียกเก็บชำระค่าหุ้นครั้งแรก จะเรียกเก็บที่ 25% หรือ 50% หรือ 75% หรือเรียกเก็บเต็มจำนวน 100% ของราคาต่อหุ้น

3. กำหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมลงทุนเป็นผู้เริ่มก่อการ จำนวน 3 คนขึ้นไป ซึ่งบริษัทจำกัด จะมีผู้ถือหุ้นอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

  • ผู้ถือหุ้นทั่วไป (มีหน้าที่ในการออกเสียงหากมีการประชุมผู้ถือหุ้น) ระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
  • ผู้ถือหุ้นที่เข้าเป็นกรรมการ (มีหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัท) ระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ
จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านลงทุน เมื่อรวมกันแล้วจะเท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียน และผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้โดยต้องมีคุณสมบัติและประเภทของกรรมการตามที่กฏหมายกำหนด

4. กำหนดอำนาจของกรรมการ คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการ

5. กำหนดวัตถุที่ประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยท่านสามารถตรวจสอบวัตถุที่ประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้เป็นมาตรฐานสำหรับกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภทไว้แล้วดังนี้

หมายเหตุ
หากกิจการที่ท่านต้องการประกอบกิจการไม่มีในรายการหรือแตกต่างจากวัตถุที่ประสงค์ข้างต้น สามารถแจ้งขอเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ตามที่ท่านต้องการได้

6. ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้นทุกคน

7. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หลังหรืออาคารที่ต้องการตั้งเป็นสำนักงานแห่งใหญ่ หน้าที่มีเลขที่รหัสประจำบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน (คอนโดมิเนียม/หอพัก/อพาร์ทเม้นท์ ไม่สามารถใช้ตั้งเป็นสถานประกอบการได้)

8. แผนที่สังเขปสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ท่านสามารถแชร์สถานที่ส่งเข้ามาทาง LINE หรือวาดแผนที่พอสังเขปส่งมาให้เราทาง e-mail ก็ได้)

9. กรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลใดอยู่ในทะเบียนบ้านที่จดจัดตั้งเป็นสถานประกอบการ ให้เจ้าของบ้านแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สัญญาซื้อ-ขาย สัญญาจดจำนอง สำเนาโฉนด พร้อมแนบสำเนาเอกสารดังกล่าว 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตให้สถานที่ดังกล่าวใช้เป็นสถานประกอบการได้โดยไม่คิดค่าเช่า หรือหากต้องการคิดค่าเช่าให้ใช้สัญญาเช่าประกอบแทน

10. เมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุม้ัติชื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนแล้ว ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อให้ท่านไปจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการประทับตราในเอกสารคำขอ และใช้ในการการทำนิติกรรมต่างๆ เพื่อให้มีผลผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการทำตรายางได้ที่นี่ วิธีการทำดวงตราหรือตรายางประทับ

11. เมื่อ “โคราชการบัญชี” ได้จัดทำเอกสารการจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะได้นัดหมายให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกท่าน มาลงนามในเอกสารคำขอจดทะเบียนต่างๆ โดยจะต้องนำตรายาง และสำเนาเอกสารตามข้อ 6 และข้อ 7 ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมค่าบริการ มาส่งมอบให้กับเราเพื่อใช้ประกอบคำขอในการจดทะเบียนด้วย

12. เมื่อ “โคราชการบัญชี” ดำเนินการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการคัดสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน แล้วส่งมอบให้กับท่านจำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการประกอบกิจการต่อไป