ห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)

มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดเตรียมชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ประมาณ 1 – 3 รายชื่อ) เพื่อให้ทาง “โคราชการบัญชี” ตรวจสอบชื่อที่ท่านต้องการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า ชื่อของท่านซ้ำกับนิติบุคคลรายอื่นที่จดทะเบียนไปแล้วหรือไม่ หากชื่อที่ท่านต้องการไม่ซ้ำกับนิติบุคคลรายอื่น ให้ท่านส่งข้อมูลหรือสำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนท่านใดท่านหนึ่งให้เราดำเนินการลงทะเบียนเพื่อจองชื่อให้กับท่านต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 หรือ 2 วันในการที่กรมพัฒาธุรกิจการค้าจะได้พิจารณาอนุมัติ

  หมายเหตุ
  ในระหว่างรอ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาอนุมัติชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียน ให้ท่านดำเนินการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 2 – 10 เพื่อให้ทางเราใช้จัดทำเอกสารคำขอต่างๆ และนำไปดำเนินการจดทะเบียนให้กับท่านต่อไป โดยสามารถส่งเอกสารดังกล่าวให้กับเราได้ทาง Line หรือ e-mail หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ท่ี่เมนู ติดต่อเรา

2. กำหนดจำนวนทุนที่ต้องการจดทะเบียน

3. กำหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมลงทุน จำนวน 2 คนขึ้นไป ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด จะมีหุ้นส่วนอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

 • หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ (จะมีสิทธิเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ) ระบุจำนวนเงินที่จะลงทุนของหุ้นส่วนแต่ละท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
 • หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ (จะไม่มีสิทธิเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ) ระบุจำนวนเงินที่จะลงทุนของหุ้นส่วนแต่ละท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
  หมายเหตุ
  จำนวนเงินที่หุ้นส่วนแต่ละท่านลงทุน เมื่อรวมกันแล้วจะเท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียน และจะต้องมีหุ้นส่วนอยู่ในกิจการทั้ง 2 ประเภท

4. กำหนดอำนาจของผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของหุ้นส่วนผู้จัดการ

5. กำหนดวัตถุที่ประสงค์ในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยท่านสามารถตรวจสอบวัตถุที่ประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้เป็นมาตรฐานสำหรับกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภทไว้แล้วดังนี้

  หมายเหตุ
  หากกิจการที่ท่านต้องการประกอบกิจการไม่มีในรายการหรือแตกต่างจากวัตถุที่ประสงค์ข้างต้น สามารถแจ้งขอเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ตามที่ท่านต้องการได้

6. ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

7. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หลังหรืออาคารที่ต้องการตั้งเป็นสำนักงานแห่งใหญ่ หน้าที่มีเลขที่รหัสประจำบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน (คอนโดมิเนียม/หอพัก/อพาร์ทเม้นท์ ไม่สามารถใช้ตั้งเป็นสถานประกอบการได้)

8. แผนที่สังเขปสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ท่านสามารถแชร์สถานที่ส่งเข้ามาทาง LINE หรือวาดแผนที่พอสังเขปส่งมาให้เราทาง e-mail ก็ได้)

9. กรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลใดอยู่ในทะเบียนบ้านที่จดจัดตั้งเป็นสถานประกอบการ ให้เจ้าของบ้านแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สัญญาซื้อ-ขาย สัญญาจดจำนอง สำเนาโฉนด พร้อมแนบสำเนาเอกสารดังกล่าว 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตให้สถานที่ดังกล่าวใช้เป็นสถานประกอบการได้โดยไม่คิดค่าเช่า หรือหากต้องการคิดค่าเช่าให้ใช้สัญญาเช่าประกอบแทน

10. เมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุม้ัติชื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนแล้ว ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อให้ท่านไปจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการประทับตราในเอกสารคำขอ และใช้ในการการทำนิติกรรมต่างๆ เพื่อให้มีผลผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการทำตรายางได้ที่นี่ วิธีการทำดวงตราหรือตรายางประทับ

11. เมื่อ “โคราชการบัญชี” ได้จัดทำเอกสารการจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะได้นัดหมายให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกท่าน มาลงนามในเอกสารคำขอจดทะเบียนต่างๆ โดยจะต้องนำตรายาง และสำเนาเอกสารตามข้อ 6 และข้อ 7 ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมค่าบริการ มาส่งมอบให้กับเราเพื่อใช้ประกอบคำขอในการจดทะเบียนด้วย

12. เมื่อ “โคราชการบัญชี” ดำเนินการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการคัดสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน แล้วส่งมอบให้กับท่านจำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการประกอบกิจการต่อไป