จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากกิจการของท่านมีความประสงค์ที่จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย “โคราชการบัญชี” ยินดีให้บริการดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. จัดทำเอกสารคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภ.พ.01.1 และ ภ.พ.01
2. เอกสารที่ให้ท่านจัดเตรียมเพื่อใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • จัดทำป้ายชื่อกิจการ พร้อมเลขที่ตั้งของสำนักงาน ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการ/รั้ว ให้เห็นได้ชัดเจน
  • ถ่ายภาพสถานประกอบการให้เห็นป้ายชื่อกิจการ และตัวสถานประกอบการให้เห็นรอบๆ บริเวณสถานประกอบการ (ให้เห็นอาคารข้างเคียงถ้ามี) ประมาณ 4-8 ภาพ เพื่อทางเราจะได้นำไปอัดภาพเพื่อใช้ประกอบคำขอใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างภาพถ่ายสถานประกอบการ
  • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ ใช้ในกรณีกิจการได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ไม่คิดค่าเช่า (โดยทางเราจะจัดทำเอกสารดังกล่าวให้) ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเจ้าของบ้านอยู่ด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ หรือ
  • หนังสือสัญญาเช่าบ้าน/สำนักงาน ใช้ในกรณีที่สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ดังกล่าวมีการเช่า และค่าเช่าจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ โดยสัญญาเช่าดังกล่าวจะต้องติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด (คำนวณตามวงเงินรวมของสัญญา ในอัตรา 1,000 ละ 1 บาท ทั้งนี้สัญญาเช่าจะต้องไม่เกินคราวละ 3 ปี หากสัญญาเช่าเกินกว่า 3 ปี จะต้องทำไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินเป็นหลักฐาน) โดยเอกสารที่จะใช้ประกอบคือ สำเนาสัญญาเช่า จำนวน 2 ชุด ให้ผู้ให้เช่า และผู้เช่าลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทั้ง 2 ฉบับ และให้แนบภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า และผู้เช่า โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

3. เมื่อจัดทำเอกสารเสร็จก็จะติดต่อให้ผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจในการลงนาม มาดำเนินการลงนามในเอกสารคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. “โคราชการบัญชี” จะได้นำเอกสารไปขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สรรพากรพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
5. เอกสารที่จะได้รับคือ สำเนา ภ.พ.01.1 และ ภ.พ.01 จำนวน 1 ชุด สามารถใช้เป็นหลักฐานการจัดทำใบกำกับภาษีได้ตั้งแต่วันที่สรรพากรพื้นที่รับแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. สำหรับแบบ ภ.พ.20 หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการจะได้รับตัวจริงอีกประมาณ 1-2 เดือน โดยสรรพากรพื้นที่จะดำเนินการจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์ต่อไป
7. หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือ

  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือนภาษี
  • จัดทำแบบ ภ.พ.30 เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ถึงแม้จะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนำส่งก็ตาม หากไม่ยื่นแบบตามกำหนดอาจจะต้องเสียค่าปรับยื่นแบบล่าช้าได้ และหากมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่งจะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่งด้วย)

ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)