เกี่ยวกับเรา

สำนักงานโคราชการบัญชี ยินดีต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่าน
สำนักงานโคราชการบัญชี บริหารงานโดย นายไพรัตน์ พิพัฒน์วัชรา
ผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 20 ปี
คุณวุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี – บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
ปริญญาโท – การจัดการมหาบัณฑิต (MBA)
ให้บริการในด้าน :

 • บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน (DBD Registered)
 • การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัทจำกัด
  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า/ออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
  การจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
  การจดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา
  การจดทะเบียนยกเลิกกิจการ และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

 • บริการรับจัดทำบัญชีรายเดือน รายปี ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน (Accounting)
 • บริการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA) ตรวจสอบบัญชีงบการเงิน (CPA)
 • บริการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT)
 • บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง เข้าระบบกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน
 • บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
 • บริการจัดทำและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภงด.1 ภงด.2 ภงด.3 ภงด53 ภงด.50/51 และอื่นๆ
 • บริการจัดทำและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
 • บริการจัดทำและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50/51 และนำส่งงบการเงินผ่านระบบ RD-e-Filing
 • บริการจัดทำและนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
 • บริการวางระบบบัญชี