เพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน

ข้อมูลที่ใช้

  • ชื่อใหม่ของห้างหุ้นส่วน (กรณีเปลี่ยนชื่อห้าง)
  • วัตถุประสงค์ของห้าง (กรณีเปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์)
  • ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา (กรณีย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือตั้งหรือย้ายสำนักงานสาขา)
  • ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ และสิ่งที่นำมาลงหุ้น (กรณีที่แก้ไขรายการเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วน)
  • ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ)
  • ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผุ้จัดการ (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
  • ตราสำคัญของห้าง (กรณีเปลี่ยนแปลงตามของห้าง)
  • ข้อความอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะให้ประชาชนทราบ (กรณีแก้ไขรายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ)